Draagvlakonderzoek

voorbeeld_draagvlakonderzoekDraagvlakonderzoek  dient om te peilen in hoeverre er een bewonersmeerderheid bestaat voor een beleidsvoorstel.  Bijvoorbeeld het invoeren of aanpassen van parkeergebieden. Door middel van dit onderzoek wordt het draagvlak onder bewoners in kaart gebracht. Het geeft een betrouwbaar beeld van de mening van de “gemiddelde” inwoner van het onderzoeksgebied als geheel en geeft indicatieve informatie over eventuele verschillen in uitkomsten tussen delen van de wijk/buurten en straten.

Opdrachtgevers: Gemeenten
Meest recent: Draagvlakonderzoeken worden continue uitgevoerd
Totale looptijd onderzoek : 6 – 8 weken
Datavergaring: 2 – 4 weken

Informatie: info@rcompany.nl   Onderwerp: Draagvlakonderzoek

Onderzoeksopzet

  • Kwantitatief onderzoek
  • Strategieën: Schriftelijk of Online of Telefonisch soms Huis-aan-huis
  • Keuze: Multi- of Monomethode
  • Tijdshorizont: Doorsnede onderzoek

Omschrijving
Meestal wordt eerst een vooraankondiging aan alle bewoners in het onderzoeksgebied gedaan. Dit kan per brief en/of andere media. Vervolgens wordt een random steekproef getrokken op huisadresniveau. Aan huishoudens in de steekproef worden brieven met vragenlijsten en antwoordenvelop gezonden.  Ingevulde enquêtes worden gescand en geanalyseerd.
Onderzoeker rapporteert in de vorm van een onderzoeksverslag met belangrijkste uitkomsten.

Opmerking
Non-respons wordt in sommige gevallen nagebeld om de beoogde aantallen te behalen.
Non-respons wordt ook wel opgehoogd door huis-aan-huis te enquêteren.

Multimethode
In de brief aan bewoners wordt ook wel de mogelijkheid aangeboden om de vragenlijst op internet in te vullen (als extra mogelijkheid).