Evaluatie wijkcoach ( organisatieonderzoek)

voorbeeld_wijkcoachOnderzoek naar effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening van de wijkcoachfunctie. In hoeverre sluit de praktijk van de functie ‘wijkcoach’ aan bij de beoogde functiedoelstellingen? Wat zijn succesfactoren van de wijkcoach. In hoeverre is een wijkcoach in staat kwestbare doelgroepen en problemen achter de voordeur aan te pakken? Hoe beoordelen partners de samenwerking en de effcectiviteit van de wijkcachfunctie? Hoe beoordelen bewoners die hulp hebben ontvangen de samenwerking met de wijkcoach? Het onderzoek geeft een duidelijk beeld van de positie van een wijkcoach in relatie tot gemeentelijke instanties, ketenpartners en bewoners.

Ook wordt de werkwijze van de wijkcoach duidelijk beschreven. Bewoners komen aan het woord. Het onderzoek stelt geldverstrekkers in staat om een inschatting te maken van effectiviteit van de wijkcoach functie.  Het rapport bevat ook aanbevelingen om de wijkcoach beter in staat te stellen om doelstellingen te realiseren.

Opdrachtgever: Gemeenten, Welzijn, Wijkmanagement
Meest recent: 2012
Looptijd onderzoek: 2 maanden

Informatie: info@rcompany.nl   Onderwerp: EVALUATIE WIJKCOACH

Onderzoeksopzet

  • Triangulatie (Kwantitatief en Kwalitatief)
  • Strategiëen: Deskresearch, Enquêtes en semi-gestructureerde interviews
  • Keuze: Gemengde methode
  • Tijdshorizont: Doorsnede onderzoek, Beschrijvend

Omschrijving
Het onderzoek bestaat uit 4 onderdelen:
Onderdeel 1 bestaat uit deskresearch en bezoek aan werkplek van de wijkcoach. Deelvragen zijn doelstellingen van de functie, functieomschrijving, beleidsstukken over ‘de opdracht van de wijkcoach’ en onderzoek naar de middelen en systemen die de wijkcoach gebruikt.
Onderdeel 2 bestaat uit een enquête aan 12 organisaties/ ketenpartners. Dit zijn contactpersonen die met de wijkcoach samenwerken. Deelvragen:  Is de wijkcoach bekend? Wat doet de wijkcoach? Wat is de relatie tot de rol van ketenpartners? Welke voorbeelden zijn er van samenwerking? Evaluatie van samenwerking en de meerwaarde van de wijkcoach voor de partners.

Onderdeel 3 bestaat uit interview met de wijkcoach. Halfgestructureerd. Over het eigen functioneren. Wat lukt wel? Wat lukt niet? Waarom (niet)? Knelpunten.

Onderdeel 4 gesprek met 4 cliënten van de wijkcoach. Deelvragen zijn hoe komt men met de wijkcoach in contact? Wat was de toegevoegde waarde? Evaluatie. OP welke punten kunnen anderen geholpen worden / wat kan beter?